Kasten yaralama suçu TCK 86.madde’de düzenlenmiştir. Kasten Yaralama Suçu, kişinin kasten başkasının vücuduna acı vermesi veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmasıyla işlenmiş olur. 

Kasten Yaralama Suçu TCK 86. Maddesi

 Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 • a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,[32]
 • b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • e) Silahla,
 • f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Kasten Yaralama Şikayete Tabi Midir?

Kasten yaralama suçunun basit hali şikayete tabiyken nitelikli hali şikayete bağlı değildir. Yani, kişinin yaralanması basit tıbbi müdahele ile giderilebilecekse suç şikayete bağlı olacaktır. Şikayet süresi 6(altı) aydır. 6 ay içinde şikayetçi olunmazsa daha sonradan şikayet hakkı kullanılamayacaktır. BTM ile giderilebilecek yaralamalarda şikayetten feragat halinde mahkemece dosyanın düşürülmesine karar verilecektir. Unutulmamalıdır ki; şikayetten feragatten feragat edilemez.

Basit Yaralama Suçu Nedir?

Basit yaralama suçu,  TCK 86’da düzenlenen basıt tıbbi müdahele ile giderilebilecek olan yaralanmaları kastetmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir kavgada karşıdakinin saçını çekmek bu kapsama girmektedir. Sonuç itibari ile hafif yaralanmaları kastetmektedir. Basit yaralama suçu, şikayete tabidir. 

Basit Yaralama Suçu Cezası

Basit Yaralama Suçu Cezası TCK 86 hükmünce  ‘’Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.  Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.’’ Şeklindedir. Ancak yine kanunumuzca bazı artırım nedenleri mevcuttur. Bunlar; 

 • a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
 • b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • e) Silahla,
 • f) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Burun Kırmanın Cezası

Kasten yaralama neticesinde, mağdurun burnunda veya başka bir organında kırığa sebep olmak suçu basit halinden çıkaracak ve neticesi sebebiyle ağırlaştıracaktır. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşması TCK 87.madde de düzenlenmiştir. Sorumuza dönecek olursak TCK 87/3’e göre kasten bir kimsenin vücudunda kırığa sebep olma  halinde kanunumuz ‘’Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.’’ Hükmünü getirmiştir. 

Kasten Yaralamaya Teşebbüs

Kasten Yaralama Suçuna İlişkin kanunumuz özel bir teşebbüs hükmü getirmemiştir. O halde burada bakılacak olan Türk Ceza Kanunumuzun Genel Hükümler Başlığı altında yer alan teşebbüse ilişkin hükümlerdir. TCK 35’E göre:

Suça teşebbüs

Madde 35– (1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Kasten Yaralama Suçunun Teşebbüs halinde kalması neticesinde uygulanacak indirim oranı cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar olacaktır. Tam indirim miktarı ise, somut olaya hakim tarafından belirlenecektir.

SONUÇ Olarak;

Ceza yargılamalarında sıkça karşılaştığımız hususlardan olan Kasten Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunumuzun 86, 87 ve 88.maddelerinde düzenlenmiş olup, sonuç yaralanmanın ağırlığına göre şekillenmektedir. İlgili suçun faili ya da mağduru olmanız koşulunda alanında uzman bir kahramanmaraş ceza avukatından destek alarak maddi ve manevi kayıplarınızı tamamen kaldırabilir ya da önemli ölçüde azaltabilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir