İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?; Uygulamada sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi icra dosyası ne zaman düşerdir. Zira hem alacaklılar hem borçlular tarafından sıklıkla bu soru sorulmaktadır.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 78 inci maddesine göre:

Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harc alınır. Yenileme masraf ve harcları borçluya tahmil edilmez.

İlgili kanun hükmüne istinaden haciz isteme hakkı 1 yıl içerisinde yenilenmelidir. Aksi takdirde icra dosyasındaki ilgili hacizler düşecektir.

Takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılan icra dosyaları 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yenilenmez ise de dosya tamamen ortadan kalkacaktır.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyaları yukarıda belirttiğimiz üzere 1 yıl herhangi bir işlem görmez ise işlemden kaldırılacaktır. Ancak bu bir yıllık sürenin sonunda dosya 10 yıl içerisinde yenilenebilecektir. Yenilenen icra dosyası tekrardan açılabilecektir. Borcun tamamen ödenmesi durumunda da icra dosyası kapanacaktır ve bu durumda tekrar açılmayacaktır.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra dosyasının asıl borcu tüm ferileri ile birlikte ödenir ve bütün harçları yatırılırsa herhangi bir bekleme süresi olmaksızın kapanacaktır. Ancak eksik harç bulunması veyahut asıl alacağın ödenip faiz ya da vekalet ücreti gibi ferilerin ödenmemesi durumunda icra dosyası kapanmayacaktır. İcra dosyası ödemelerini doğrudan icra dairesine yapabileceğiniz gibi alacaklı vekiline de yapabilirsiniz. Alacaklı vekili tarafından haricen tahsil bildiriminde bulunulup icra dosyanız kapanacaktır.

İcra Tebligatı Geldikten Kaç Gün Sonra İcra Gelir?

Vatandaşlarımızın sıklıkla sordukları sorulardan bir tanesi de icra tebligatı geldikten kaç gün sonra icra geldiği yani hacizlerin başladığıdır. Eğer aleyhinize açılan ilamsız bir icra varsa ödeme emrinin tarafınıza tebliğ ile birlikte 7 gün içerisinde borca itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 7 Günlük sürede itiraz edilmeyen borç kesinleşir ve icra aşamasına geçilir.

Süresi ve şekli: Madde 62 – (Değişik: 18/2/1965-538/33 md.)

İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Gecikmiş itiraz: Madde 65 – (Değişik: 18/2/1965-538/35 md.)

Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde,mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.

Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir.Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.
Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

İtirazın hükmü : Madde 66 – (Değişik: 18/2/1965-538/36 md.)

Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.
Borçlu itirazında imzayı reddetmişse alacaklı derhal icra dairesinden tatbika medar imzaların celbini isteyebilir.

Kapalı Borcun Tamamının Ödenmemesi Ne Demektir?

İcra dosyasının kapanması için ya zamanaşımın geçmesi lazımdır ya da borcun tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Borçlu tarafından borcun tüm ferileri ile birlikte ödenmesi durumunda icra dosyası kapanacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere zamanaşımı süresi de 10 yıldır.

Sonuç
İcra Dosyası Ne Zaman Düşer? başlıklı yazımızın sonuna gelirken, icra dosyalarında sürecin doğru yönetilebilmesi için icra kanununun çok iyi anlaşılması ve bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple tarafınızca başlatılacak bir icra takibinde veya aleyhinize başlatılan bir icra takibinde maddi ve manevi kayıplarınızı en aza indirgemek adına alanında uzman bir icra avukatı ile çalışmanız oldukça önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir