Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:

Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi. Örneğin, “Ali, z kırtasiyesinden sürekli bir şeyler çalıyor” demek şeref ve saygınlığı zedeleyen somut bir fiil isnat etme mahiyetinde olup hakaret suçuna vücut verir.

Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla, yani sövme yoluyla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Örneğin, “yavşak adam, neden öyle duruyorsun ”şeklindeki sözler sövme suretiyle hakaret suçuna vücut verir.

Hakaret Suçu Cezası

Hakaret suçu ve cezası, 5237 sayılı TCK’nın 125. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. 

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; 

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, 

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

 c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Kamu Görevlisine Hakaret Suçu

Kamu görevlisine hakaret suçunun soruşturulması da kovuşturulması da resen gerçekleştirilir.  Savcılık makamı kendiliğinden kamu görevlisine hakaret suçu oluştuğunda suçun oluştuğuna dair yeterli delil toplarsa kamu davası açar.

Kovuşturma sürecinde de savcılık yine kendiliğinden harekete geçer. Hakaret suçunun diğer tüm halleri şikayete tabi iken kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu işlendiğinde şikayet unsuru aranmaz.

Devlet Memuruna Hakaret Suçu Cezası?

Devlet memuru yani kamu görevlisine hakaret suçu, suçun nitelikli halidir. Bu sebeple suçun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Cezası?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu TCK madde 299’da ayrıca düzenlenmektedir. İlgili maddede:

Cumhurbaşkanına hakaret Madde 299-

 (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. 

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Yani suçun cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır. Suç açık bir şekilde işlenirse mevcut suç 1/6 oranında artırılır.

Sosyal Medyadan Küfür Etme Cezası?

Sosyal medyada küfür edilmesi durumunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Bu ceza adli para cezasına çevrilebilir. 

İnternet üzerinden nitelikli hakaret suçu; kamu görevlisinin görevine karşı, dini, siyasi ve felsefi inançlara karşı, kişinin kutsal saydığı değerlere karşı hakaret sonucunda oluşur. Bu durumlarda cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Kamu personellerine yapılan hakaret suçunda ceza yarı oranında artırılır. Alenen işlenen suçların cezası ise 1/6 oranında artırılır. 

Milletvekiline Hakaret Suçu Cezası?

Milletvekiline hakaret suçunun basit hali, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para czasıdır. Bu suçun nitelikli hali ise vekile görevinden dolayı hakaret edilmesidir. Nitelikli halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası söz konusudur. 

Milletvekiline hakaret suçunun işlenmesi için aynı ortamda bulunmak şart değildir. Milletvekiline sosyal medya aracılığı ile hakaret de suç teşkil etmektedir. 

SONUÇ

Ceza yargılamalarında sıkça karşılaştığımız hususlardan olan Hakaret Suçu Türk Ceza Kanunumuzun125-131.maddelerinde düzenlenmiş olup, sonuç hakaretin nitelikli hallerine göre değişmektedir. İlgili suçun faili ya da mağduru olmanız koşulunda alanında uzman bir ceza avukatından destek alarak maddi ve manevi kayıplarınızı tamamen kaldırabilir ya da önemli ölçüde azaltabilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir